ISO 9001-2009


                                              

JESTEŚ PRACOWNIKIEM?

MASZ BYĆ ZATRUDNIONY?

DOSTAŁEŚ SKIEROWANIE OD PRACODAWCY NA BADANIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY?

 

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (oraz dla zawodowych kierowców SKIEROWANIE NA PSYCHOTECHNIKĘ, kierowców kat. C i D) powinno zostać wystawione w dwóch egzemplarzach.

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Skierowanie pozostaje w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE SKIEROWANIE:

  • zawiera niezbędne dane firmy kierującej
  • zawiera informacje o stanowisku pracy w tym występujące na stanowisku pracy czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
  • jest dokładnie wypełnione i czytelne
  • jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy np. kierownik danego działu)
  • jest wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy

Skierowanie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. Skierowanie może stanowić ważny dokument w postępowaniu prawnym, np. w przypadku choroby zawodowej.

 

NA CZYM POLEGA BADANIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY?
Badanie polega na przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego stanu zdrowia: przebyte choroby, aktualne leczenie oraz wpływ warunków pracy na stan zdrowia.
Na podstawie dalszego badania fizykalnego i oceny badań dodatkowych oraz w razie potrzeby niezbędnych opinii specjalistów, lekarz wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia z określeniem stanowiska pracy, na którym pracownik może być zatrudniony oraz z podaniem terminu badania okresowego.

Zakres wymaganych badań dodatkowych na poszczególnych stanowiskach pracy, terminy badań okresowych oraz tryb przeprowadzania badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych także wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.