ISO 9001-2009


                                              

Poradnia CHIRURGII OGÓLNEJ w przychodni Vitamed działa w ramach umowy z NFZ oraz porad prywatnych.
W poradni przyjmuje dr n. med. Danuta Plaszczyk.

Rejestracja zapisów do poradni możliwa osobiście, drogą poczty elektronicznej rejestracja[@]splvitamed.pl lub telefonicznie pod numerem 22 473 89 37 lub 22 473 87 94 w godzinach 8:00-20:00

 

Pacjent, który po 1 stycznia 2015r. zostaje wpisany na listę oczekujących na świadczenia udzielane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkować będzie skresleniem z listy oczekujących.