ISO 9001-2009


                                              

Przypominamy, że od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy nakładające na Pacjenta obowiązek posiadania skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do poradni okulistycznej i dermatologicznej (NFZ).

Skierowanie nie jest wymagane  na świadczenia ambulatoryjne (finansowane ze środków publicznych) w następujących poradniach:

  • ginekologiczno-położniczej
  • stomatologicznej
  • wenerologicznej
  • onkologicznej
  • psychiatrycznej

Pacjent który po 1 stycznia 2015 r zostaje wpisany na listę oczekujących na świadczenia udzielane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.