ISO 9001-2009


                                              

Szanowni Pacjenci,

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej VITAMED wykonywane są BEZPŁATNE badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niezbezpiecznych dla zdrowia.

Osoby zainteresowane powinny zgłąszać się na badania lekarskie z prawidłowo wypełnionymi skierowaniami wydanymi odpowiednio przez szkołę ponadpodstawową, szkołę wyższą, organizatora kwalifikacyjnych kursów zaowodowych lub jednostkę uprawnioną  do prowadzenia studiów doktoranckich.

Osoby objęte badaniami są rejestrowane codziennie, w godzinach: 8:00 - 20:00, od poniedziałku do piątku. Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu (22) 4738937 lub 4738794.

Skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać:

  • pieczątkę placówki dydaktycznej
  • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania nauki
  • datę wystawienia skierowania
  • pieczatkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie